Búa đồng đỏ loại 5kg, đầu bán giác, cán sợi thuỷ tinh