Đèn cảnh báo NABBO Warning lamp (Red) N-2051, AC220V